Regulamin korzystania z Serwisu GoodSound.com.pl (Terms and conditions of using GoodSound.com.pl website)

I. Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu GoodSound.com.pl.

2.Niniejszy Serwis GoodSound.com.pl. został utworzony w ramach promocji utworów muzycznych. Serwis GoodSound.com.pl jest ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich Użytkowników spełniających wymagania określone w punkcie II. 2. Regulaminu.

3. Serwis GoodSound.com.pl umożliwia Użytkownikom przesłuchiwanie, odczytywanie danych o autorach utworów oraz pobieranie utworów muzycznych.

4.Wszystkie utwory, zawarte na GoodSound.com.pl. stanowią integralną cześć tego serwisu i prezentowane są wyłącznie w celach promocyjnych dla szeroko pojętego dobra publicznego.

5.Serwis ma na celu zachęcenie Użytkowników do zakupienia całego albumu danego artysty. Pliki umieszczane w Serwisie GoodSound.com.pl są wyłącznie przeznaczone do użytku osobistego autorów serwisu.

6.Wykorzystywanie plików zamieszczonych w Serwisie GoodSound.com.pl w celach komercyjnych jest niezgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorzy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów Serwisu GoodSound.com.pl.

7. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu GoodSound.com.pl. odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Korzystanie z Serwisu GoodSound.com.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

9. Wszystkie pliki umieszczone w Serwisie GoodSound.com.pl są wyłącznie linkami do plików ogólnie dostępnych w Internecie. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść linków i prowadzących do zawartości plików.

10. Pobierane pliki mają służyć wyłącznie jako kopia zapasowa i nie nadają się one do użytku publicznego.

11. Serwis GoodSound.com.pl skierowany jest do osób, które pragną zdobyć w formacie mp3 kopie zapasowe posiadanych oryginalnych utworów i nie potrafią lub nie mają warunków do ich wykonania.

12. Autor Serwisu GoodSound.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za linki, które są niezgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zastrzega sobie możliwość usunięcia linków, informacji, zdjęć, które są niezgodne z wyżej wymienioną Ustawą.

13. W przypadku dostrzeżenia przez Użytkownika niezgodnych z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworów, plików lub jakichkolwiek treści zmuszony jest On powiadomić Autora Serwisu GoodSound.com.pl poprzez dział Kontakt znajdujący się w wyżej wymienionym Serwisie lub drogą elektroniczną poprzez dział kontakt.

14. Strona udostępnia utwory o obniżonej jakości dźwiękowej w celu popularyzacji ich autorów oraz zachęcenia użytkowników do zakupu oryginalnego nośnika CD z muzyką prezentowanych wykonawców, co jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu GoodSound.com.pl.

2. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu GoodSound.com.pl. na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) korzysta z Serwisu GoodSound.com.pl w celach związanych wyłącznie z przesłuchaniem utworów muzycznych, zapoznaniem się z twórczością innych artystów.

3. Serwis GoodSound.com.pl. – oznacza Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://goodsound.com.pl/.

4. Plik – oznacza plik elektroniczny.

5.Plik mp3 – oznacza plik elektroniczny zawierający utwór muzyczny zapisany w formacie mp3.

6.Promo Mp3 są to utwory nadsyłane przez autorów którzy chcą się wypromować.

7. Zasób- plik audio ulokowany na zdalnym serwerze.

III. Zakres korzystania z Serwisu .

1. Serwis GoodSound.com.pl zapewnia Użytkownikom oglądanie i przechowywanie Stron internetowych oraz oglądanie, odtwarzanie i przechowywanie w ramach tych Stron Plików, Plików mp3, oraz informacji.

2. Korzystanie z Serwisu GoodSound.com.pl. jest bezpłatne.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. GoodSound.com.pl dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu GoodSound.com.pl było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie Serwisu GoodSound.com.pl. Wszystkie pliki Użytkownik ściąga na własną odpowiedzialność. MP3 Użytkownik musi skasować po upływie 24 godzin.

V. Rezygnacja z korzystania z Serwisu GoodSound.com.pl.

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu GoodSound.com.pl.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa GoodSound.com.pl.

1. Serwis GoodSound.com.pl jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu GoodSound.com.pl lub jeśli jest to spowodowane:

a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b. przyczynami niezależnymi od GoodSound.com.pl(siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. Serwis GoodSound.com.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z Serwisu GoodSound.com.pl.

3. Serwis GoodSound.com.pl zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego uprzedzenia powiadomienia Użytkowników, szaty graficznej i zakresu działania Serwisu GoodSound.com.pl.

4. GoodSound.com.pl zastrzega sobie prawo do rozbudowy, zmian i uzupełniania Serwisu GoodSound.com.pl, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

5. Serwis GoodSound.com.pl zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia tegoż Serwisu (zamknięcia Serwisu GoodSound.com.pl) w terminie 7 dni od dnia złożenia – odpowiednio – oświadczenia o rezygnacji z prowadzenia Serwisu GoodSound.com.pl. Oświadczenie powinno być złożone w Serwisie GoodSound.com.pl.

6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

VII. Korespondencja.

1. GoodSound.com.pl kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Serwisu GoodSound.pl na adres poczty elektronicznej lub poprzez dział kontakt umieszczony w wyżej wymienionym Serwisie.

2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu GoodSound.com.pl poprzez dział kontakt umieszczony w Serwisie GoodSound.com.pl.

VIII. Reklamacje.

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu GoodSound.com.pl i na adres e-mail lub poprzez dział kontakt umieszczony w Serwisie GoodSound.com.pl.

2. Serwis GoodSound.com.pl rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.

3. Odpowiedź na reklamację Serwis GoodSound.com.pl kieruje na adres e-mai wskazany przez Użytkownika.

IX. Zmiany Regulaminu.

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej Stronie internetowej.

2.Serwis GoodSound.com.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu ich w Serwisie GoodSound.com.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Regulamin jest własnością Serwisu GoodSound.com.pl. Autor zastrzega sobie prawo do kopiowania niniejszego regulaminu.

Pobierając pliki oświadczasz, że przeczytałeś powyższą informację i zgadzasz się z nią.